צור קשר

תקנון ונהלים

הגדרת הבחינות ונהלים

1. בחינת סף

בחינת רמה באנגלית טכנית-רכב ומחשבים

בחינת חובה לכל המתעניינים בלימודי המייסטר כתנאי דרישה לתואר.
מועמדים שיתקבלו ללימודי המייסטר יוכלו לשלב את קורס האנגלית /המחשבים
במקביל ללימודי המייסטר עד לתום השנה הראשונה.
טבלת מפתח חישוב קורסי המכינה באנגלית: 

גובה הציון בבחינת הסףרמת הקורס באנגליתמתכונת הקורס
85 ומעלהפטור 
74-84מתקדמים ב’משולב פרונטלי ולימודים
63-73מתקדמים א’מקוונים
50-62בסיסימשולב פרונטלי ולימודים
0-49טרום בסיסימקוונים

פטור מבחינת סף באנגלית יינתן:

 • למועמד שיציג אישור רשמי ממכון מוכר המעיד על ציון 120 ומעלה בבחינת אנגלית אמיר/אמיר״ם
 • למועמד שיציג אישור רשמי על ציון 560 ומעלה בבחינה פסיכומטרית

* תוקף האישורים הנ״ל – עד 18 חודשים מיום הנפקת אישור מהמוסד/מכון

 • מחשבים:
  מועמד שלא יעמוד בבחינת הסף (פחות מציון 60) במחשבים יצטרך להשתלב בקורס מיומנויות
  מחשב במקביל ללימודי המייסטר.
 • מועמד רשאי להיבחן עד פעמיים בכל בחינת סף 

2. בחינות הסמכה בדיסצפלינות מנהל עסקים וטכנולוגיית נהיגה אוטונומית

בסיום כל אחת משתי הדיסציפלינות ובהיעדר חובות אקדמיים/הנהלת חשבונות,
רשאי הסטודנט לגשת לבחינת הסמכה שתיערך בסמוך לסיום כל קורס שסיים ללמוד
(מועדי הבחינה מפורסמים באתר המכללה ביום פתיחת הקורס).

בכל אחת משתי הדיסציפלינות (מנהל עסקים, טכנולוגיית נהיגה אוטונומית) תתקיימנה שתי בחינות:
בסמוך לסיום הקורס
במועד שיקבע ע״י מח׳ הבחינות 

 • הציון הגבוה ביותר משתי הבחינות (מועד א+ב) יהיה הציון הסופי
 • ציון עובר בבחינות ההסמכה הינו 60
 • טודנט שייכשל בשני המועדים ימלא טופס בקשה 112 לראש החוג טופס 112 

3. בחינת הסמכה בדיסצפלינת תורת המקצוע

בתום לימודי הדיסציפלינה השלישית (תורת המקצוע) תתקיים בחינת הסמכה עיונית בת 8 שעות, ולכן מסיבה זו,
הבחינה תחולק לשני ימי בחינה, 4 שעות לכל יום בחינה.

לבחינה זו רשאי לגשת כל סטודנט שסיים את חובותיו האקדמיים הכוללים ציון עובר בכל 5 הבחינות המקוונות
טרום הקורס הנ״ל (תורת המקצוע)

הכולל שני ימי בחינה
הכולל שני ימי בחינה במועד שיקבע ע״י מח׳ הבחינות 

 • הציון הגבוה ביותר משתי הבחינות (מועד א+ב) יהיה הציון הסופי
 • ציון עובר בבחינות ההסמכה הינו 60
 • סטודנט שייכשל בשני המועדים ימלא טופס 112 לראש החוג  טופס 112

4. בחינת הסמכה מעשית

בתום הלימודים (סיום כל ארבעת הדיסציפלינות) ובהיעדר חובות אקדמיים/ הנהלת חשבונות כולל תשלום
אגרת הבחינה המעשית, רשאי הסטודנט לגשת לבחינה מעשית.

 • הבחינה המעשית נערכת כ-6 שעות לסטודנט (נקבע מועד מראש) עם סגל בוחנים מוסמכים מהאיגוד ומגרמניה.
 • הבחינה מדמה סיטואציות ריאליות המתרחשות במרכז שירות לרכב, בהן נדרש הסטודנט להפגין הלכה
  למעשה את כישוריו וידיעותיו המקצועיות באופן יישומי, חשיבה עסקית, תכנון ופיתוח תהליכים ניהוליים, יכולת ביטוי בע”פ ובכתב ועוד…
 • סטודנט שנכשל בבחינה המעשית רשאי לגשת למזכירות המכללה ולהירשם לבחינה במועד ב׳
 • סטודנט שיכשל במועד ב׳ רשאי להגיש בקשה לראש החוג ולוועדת חריגים
  (וועדת החריגים תדון בבקשה רק במידה וציון הנבחן במועד ב׳ יהיה 45 לפחות)  

5. בחינות הסמכה בדיסצפלינת הדרכה ופדגוגיה

בתום לימודי הדיסציפלינה החמישית (הדרכה ופדגוגיה) ובהיעדר חובות אקדמיים/הנהלת חשבונות,
רשאי הסטודנט לגשת לבחינת הסמכה שתיערך בסמוך לסיום הקורס (מועדי הבחינה מפורסמים באתר המכללה
ביום פתיחת הקורס).

בחינת הסמכה תהיה בחינה עיונית ומעשית, בחינה זו היא קצרה ביחס לבחינות האחרות
והיא הלכה למעשה העברת שיעור מלא של 45 דקות.

לבחינת ההסמכה יתקיימו שתי בחינות:
בסמוך לסיום הקורס 
במועד שיקבע ע״י מח׳ הבחינות

 • הציון הגבוה ביותר משתי הבחינות (מועד א+ב) יהיה הציון הסופי
 • ציון עובר בבחינות ההסמכה הינו 60 
 • סטודנט שייכשל בשני המועדים ימלא טופס בקשה 112 לראש החוג טופס 112

נהלי בחינות הסמכה בקורס מייסטר לסטודנטים - זכויות וחובות

בחינות ההסמכה מתבצעות בהתאם לנהלי הבחינות המקובלות בגרמניה בהלימה לחוקי מדינת ישראל ומשרד התחבורה. אחד התנאים לזכאות לתואר המייסטר הוא עמידה בהצלחה בארבעת בחינות ההסמכה (ציון עובר 60)

1.  מועדי בחינות ההסמכה

מועד א׳

מועדי הבחינה יתפרסמו באתר המכללה בפתיחת קורס המייסטר, כך שכל הסטודנטים יוכלו לשריין את תאריך
הבחינה מבעוד מעוד.
ככלל, כל בחינות מועד א׳ יתקיימו בסמוך לסיום הקורס/סמסטר
אין צורך להירשם לבחינת מועד א׳ 

מועד ב׳

מועדי הבחינה יתפרסמו באתר המכללה בפתיחת קורס המייסטר, כך שסטודנט שנעדר מבחינת מועד א׳
או סטודנט שמבקש לשפר ציון בחינת מועד א׳ יוכל לשריין את המועד מראש.
אחריות לרישום לבחינות מועד ב׳ חלות על הסטודנט בלבד.
ניתן להירשם במזכירות המכללה עד שבוע ממועד הבחינה.

מועד ג׳

ככלל, בחינה מועד ג מותנית במילוי טופס בקשה 112 של הסטודנט לראש החוג.
ההחלטה הסופית ונימוקה, בידי ראש החוג.

2.  רשימת סטודנטים ניגשים לבחינת הסמכה מעשית

 • ברישומו של סטודנט לבחינת ההסמכה המעשית תפורסם באתר המכללה
 • על הסטודנט לוודא כי הוא נכלל ברשימות הניגשים לבחינת ההסמכה המעשית – סטודנט שאינו מופיע
  ברשימה, יוכל לגשת למזכירות המכללה לברר זכאותו עד שבוע ימים ממועד הבחינה.
 • זכאותו של הסטודנט לגשת לבחינת ההסמכה המעשית מותנית בהיעדר חובות אקדמיים (ציון עובר
  ב-3 הדיסציפלינות + בחינות מקוונות) וחובות להנהלת חשבונות 

3.  זיכוי בגין תשלום אגרת בחינה מעשית

 • סטודנטים שייעדרו מבחינת ההסמכה המעשית בשל בעיית בריאות חמורה, אבל או גיוס לשירות מילואים,
  יוכלו להגיש בקשה במזכירות המכללה להירשם למועד ב׳ בכפוף להצגת האישורים הרלוונטיים.
 • סטודנט שנעדר מהסיבות הנ״ל ואינו מעונין להיבחן, יוכל להגיש בקשה במזכירות המכללה ולקבל החזר
  דמי תשלום אגרת הבחינה המעשית. 

4.  זיהוי הנבחן והופעה לבחינה

זיהוי הנבחנים ייעשה על סמך תעודת זהות ואישור המכללה לזכאות כניסה לבחינה. לכן על הנבחנים להצטייד
ביום הבחינה בתעודת זהות/רישיון נהיגה.
על הנבחן להיות 1/2 שעה לפני תחילת הבחינה לצרכי הסדרת הכניסה לחדרי הבחינה, זיהוי ורישום הנבחנים. 

5. הקלות בבחינות

התאמות לסטודנטים עולים

קריטריונים לזכאות סטודנט עולה
סטודנטים שהחלו לימודיהם במכללה ב-5 שנים מתאריך העלייה לארץ.
(תקופת שירות החובה או שירות לאומי יחושב בנוסף לחמש השנים מתאריך העלייה)
סוג ההתאמות
​תוספת זמן של 25% בכל הבחינות

התאמות לסטודנטים בני העדה האתיופית

סוג ההתאמות
​תוספת זמן של 25% בכל הבחינות

התאמות לסטודנטים שאובחנו כלקויי למידה על ידי גורם מוסמך

​להלן הקריטריונים לזכאות להקלות בהתאם
(האבחון בתוקף בהתאם לפרמטרים הבאים)

 • אבחון שנעשה מגיל 16 ואילך – תקף לשבע שנים מתאריך ביצוע האבחון
 • אבחון שנעשה לפני גיל 16 – תקף לחמש שנים מתאריך ביצוע האבחון
 • האבחון נעשה ונחתם על ידי גורם מוסמך לביצוע אבחונים בלבד (פסיכולוג חינוכי או דידקטי)

התאמות לסטודנטים שאובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז על ידי גורם מוסמך

קריטריונים לזכאות

 • עם תחילת לימודיהם במכללה (או במהלך הלימודים) הציגו למכללה חוות דעת מפסיכיאטר או נוירולוג על הפרעת קשב וריכוז.
 • בחוות הדעת יש פירוט לגבי סוג ההתאמות הנדרשות.

סוג ההתאמות
תוספת זמן של 25% בכל הבחינות. במקרים חריגים תאושר גם הפסקה אחת
במהלך הבחינה ו/או הבחנות בחדר נפרד.

התאמות לסטודנטים עם מגבלה רפואית או פיזית

קריטריונים לזכאות

 • סטודנטים לקויי ראיה שברשותם תעודת עיוור או אישור על מגבלת ראיה מגורם מוסמך או רופא מומחה (מעודכן למועד הגשת הבקשה להתאמות).
 • סטודנטים לקויי שמיעה שברשותם אישור על המגבלה מ״שמע״ או ארגון דומה המטפל בליקויי שמיעה או מרופא מומחה לנושא. (מעודכן למועד הגשת הבקשה להתאמות).
 • סטודנטים עם מגבלה רפואית או פיזית אחרת העלולה להקשות עליהם לבצע את הבחינות
  שברשותם חוות דעת רפואית מרופא מומחה לנושא (לא מרופא משפחה) והמלצתו להתאמה.
  מעודכן למועד הגשת הבקשה להתאמות).

סוג ההתאמות
בהתאם למצבו של הסטודנט והחלטת הגורמים המוסמכים במכללה.

6. פרסום ציוני בחינות ההסמכה

ציון 60 ומעלה – ציון עובר ומקנה זכאות לסיום הקורס.
 
כל ציון הפחות מ-60 – מאפשר לסטודנט להירשם לבחינת מועד ב׳ או להגיש ערעור למחלקת הבחינות.

פרסום ציוני הבחינות יתבצע עד שבועיים ממועד הבחינה באתר המכללה בפורטל הלימודים האישי.

הגשת ערעור

סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה.
לשם כך יאופשר לו לעיין במחברת הבחינה/קבצים סרוקים על פי הנהוג במכללה.
הערעור יתבסס על בדיקה חוזרת של הבחינה בלבד.
 
סטודנט חייב להגיש את ערעורו המנומק תוך שלושה ימים, ממועד פרסום הציון/תאריך החשיפה.
 
סטודנט המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש ולא רק הסעיפים אליהם התייחס בערעורו.
לפיכך תוצאת הערעור יכולה להיות ללא שינוי, העלאת הציון או הורדת הציון.

תשובה על ערעור 

המורה חייב להגיב על הערעור תוך שבוע ולא יאוחר מיומיים לפני מועד ב׳. אם החליט המורה לשנות/לא לשנות
את ציונו של הסטודנט, יציין מה הציון הסופי וינמק את הסיבה לשינוי/אי השינוי. השינוי יהיה תקף לאחר אישור
ראש החוג. באם תשובה על הערעור לא תוחזר עד יומיים לפני בחינת מועד ב׳ באותו הקורס, יהיה זכאי הסטודנט

© 2022 כל הזכויות שמורות למכללה הטכנולוגית לרכב
thanks_you

תודה

הבקשה שלך נשלחה בהצלחה. אחד מנציגינו ייצור עמך קשר בהקדם.

כדי להתעדכן, הירשם לניוזלטר שלנו